Hướng dẫn danh mục

Trang Chủ

Hướng dẫn Số Danh mục Cột GC

Ví dụ : GsBP-5, 30m x 0,32mm x 0,25um

Giai đoạn
GsBP-11
GsBP-1MS11
GSBP-55
GsBP-5MS15
GsBP-XLB16
GsBP-35MS35
GsBP-50+MS50
GsBP-130160
GsBP-170161
GsBP-62462
GsBP-502.263
GsBP-VMS64
GsBP-FVOC65
GsBP-22566
GsBP-FAME68
GSBP-Inowax20
GsBP-FFAP21
GsBP-Carbowax 20M22
GsBP-Inowax-MS24
GsBP PLOT Al2O3, KCl81
GsBP PLOT Al2O3, S82
GsBP PLOT Al2O3, M83
GsBP PLOT Molsieve84
GsBP PLOT GasPro85
GsBP PLOT Q86
GsBP PLOT U87
GsBP-Blood Alcohol88
Guard Tubing91
Customization99
Đường kính bên trong
0.1mm1
0.18mm18
0.20mm20
0.25mm25
0.32mm32
0.53mm53
Độ dày màng
0.1um1
0.15um1
0.25um2
0.33um3
0.5um5
1.0um10
1.5um15
2.65um26
3.0um30
5.0um50
LengthCode
5m5
10m10
15m15
25m25
30m30
50m50
60m60
75m75
100mA0
105mA5
150m5A
PLOT Column Only
Coating ThicknessCode
5 um5
8 um8
10 um10
15 um15
20 um20
25 um25
30 um30
40 um40
50 um50